Lover

Lover for Telemark Elghundklubb stiftet 1978
Vedtatt av årsmøtet den 07.02.2019 med senere endringer, senest av 07.02.2019
Lovene er godkjent av Norske Elghundklubbers Forbund den 12.01.2020.

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Telemark Elghundklubb, og forkortes til TEHK. Klubben er selvstendig
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norske
Elghundklubbers Forbund (NEKF), og gjennom dette medlem i Norsk Kennel Klub (NKK) og
derigjennom med i anerkjente hundeorganisasjoner i inn og utland.

Medlemmer i TEHK er gjennom klubbens medlemskap i NEKF tilsluttet Norske
Elghundklubbers Forbund, og underlagt NEKFs lover og vedtak. Ordinære medlemmer er
automatisk medlem av NKK.

Klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, med mindre
særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre. Klubben plikter også å vedta lover som
pålegger sine egne medlemmer å følge NEKFs og NKKs lover, og ikke å handle motstridende
mot disse.

Klubben omfatter rasene Norsk Elghund, Grå og Sort, Jämthund, Karelsk Bjørnehund,
Russisk-europeisk laika, Vest-sibirsk Laika, Øst-sibirsk Laika, Svensk Hvit Elghund og
Hälleforshund.

Klubben er lokal områdeklubb og har sitt virkeområde i Telemark.

§1-2 Formål
Telemark Elghundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge,
samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport.

Telemark Elghundklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl
skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes
sunnhet.
• Å arbeide for ansvarlig hundehold
• Å arbeide for utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske
• Å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse

Formålet søkes fremmet ved:
• Å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk
• Å avholde jaktprøver
• Å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis for bedre ettersøk av skadet vilt
• Å avholde utstillinger
• Å veilede i avl og oppdrett av elghunder, og på bakgrunn av NEKFs avlsutvalg formidler
klubbens avlskontakt opplysninger til oppdrettere og valpekjøpere
• Å utdanne og etterutdanne eksteriør og jaktprøvedommere
• Å samarbeide med NEKF, og andre områdeklubber i saker av felles interesse
• Å bistå klubber og interessegrupper i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå
optimalt samarbeid
• Å opprette samarbeid med grunneiere, organisasjoner og offentlige organ i saker av
felles interesse

Formålet søkes oppnådd ved at klubben setter i verk tiltak som antas å gagne formålet mest
mulig.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
– Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering
Telemark Elghundklubb er medlem i NEKF og representerer klubbens medlemmer i saker
som beskrevet i klubbens lover.

Telemark Elghundklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til
enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke
har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

 

Kap. 2 Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som
medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte Telemark Elghundklubb og NEKFs virksomhet samt å
følge Telemark Elghundklubb og NEKFs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til
å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er
fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

Medlemskap i klubben omfatter:
a) Årlig betalende medlemmer
b) Æresmedlemmer
c) Hustandmedlemmer

§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev
eller e-post) til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.
Disiplinærsaker (§ 4-3) fra medlemsklubber sendes NEKF. Medlemsklubb i NEKF kan ikke
selvstendig bringe saker etter NKKs lover Kap. 7 til NKK for behandling.

 

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. mars.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer
teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av
klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den
kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming
inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater
som ikke er valgbare skal forkastes.

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det året årsmøtet behandler og
som har gyldig medlemskap minst 8 uker før årsmøtet, samt har betalt grunnkontingent til
NKK, har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NEKF møte med inntil 2 representanter
som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal
sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:
– Saksliste
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med
lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
– Budsjett for neste år
– Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater til valgene. Forslag på
kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver
Klubbens leder eller nestleder åpner årsmøtet, samt leder:
a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjennelse av sakliste
c) Valg av møteleder

Årsmøtets oppgaver under ledelse av valgt møteleder er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, samt å gi observatører rett til å være
til stede.
b) Oppnevne referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra
møtet.
c) Behandle årsberetning.
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.
i) Velge:
– Leder for 1 år
– Nestleder for 2 år
– 3 styremedlemmer for 2 år
– 2 varamedlemmer for 1 år
– Kasserer for 2 år
– Sekretær for 2 år
– Revisor for 1 år, 1 vararevisor for 1 år. Alternativt at Årsmøtet oppnevner revisjonsfirma.
– Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen velges for 3 år og rulleres, dvs. at det går ut 1 medlem hvert år. Det 3. året sitter medlemmet som leder.
Medlemmene skal ikke sitte mer enn 3 år. Varamedlemmet velges for 1 år.
– Representanter til RS i NEKF.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere
fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges
frem for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 25 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om
ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes
under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak
fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved
stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det
skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være
tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte
eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å
a) lede klubben mellom årsmøtene
b) avholde årsmøte
c) drive klubben i samsvar med klubbens formål og i overensstemmelse med NEKFs
lover og regler
d) styret er forpliktet til å følge NKKs til enhver tid gjeldende saksbehandlingsregler i all
saksbehandling.
e) formidle medlemmenes kontakt med NEKFs styre og andre organer.
f) gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
g) oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide
retningslinjer for særkomiteer
h) styret kan advare eller utelukke for et bestemt tidsrom. Styret kan ekskludere
medlemmer som handler i strid med gjeldende lover og regler, eller oppfører seg på
en for klubben, eller dets medlemmer uverdig/ skadelig måte, eller for manglende
oppfyllelse av medlemsplikter. Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom,
eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte bestemmelser, skal gjøres
oppmerksom på ankemulighet og ankefrist i henhold til NKKs lover kap.7.
i) søke å koordinere sine aktiviteter med andre områdeklubber
j) velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret
k) innstilling til vedtak i saker som trenger årsmøtets godkjenning

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes, samt godtgjørelse/honorar for styret.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning
til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i
regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene
og endringer av disse må sendes NEKFs Forbundsstyre for godkjennelse, men trer i kraft på
det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak
trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
• Flest stemmer

Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet

For habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

 

Lover for Telemark Elghundklubb (pdf)