Revidering av jaktprøveregler i Norden

Forbundsstyret og Løshundkomiteen publiserte 5. april en sammenligning av utkastet til nye jaktprøveregler for løshund med Sverige og Finland på forbundets hjemmeside.

JAKTPRØVEREGLER LØSHUND SAMMENLIGNING NORGE-SVERIGE-FINLAND

RS-saken med forslag til nye jaktprøveregler er nå sendt ut til alle områdeklubber. Det forslaget som FS nå legger frem er identisk med det som ble sendt ut i januar, bortsett fra et par punkter som begrunnes i utvikling i den nordiske prosessen og delvis innspill fra områdeklubbene. På RS skal NEKF vedta prøveregler som da skal gjelde de neste 5 sesonger. Fra Høsten 2022.

Dette skal være våre Norske prøveregler og de skal godkjennes av NKK som formelt vil eie regelverket. Men all intensjon og mange RS-vedtak de senere år tilsier at vi skal prøve å få så like prøveregler som mulig i hele Norden.

Dette har vært utgangspunktet for den felles prosessen som har pågått siden høsten 2019.

Derfor er det av stor betydning hvordan statusen er i Sverige og Finland.

I Sverige så har regelverket nå blitt avstemt med alle klubber, og det er flertallet der som ligger til grunn for det vedtaket som formelt sett vil bli vedtatt på det digitale «Årsstemmän» 24. april.

I Finland er det en egen regelkomite, bestående av representanter fra raseklubbene, som endelig vedtar prøvereglene. Dette arbeidet er nærmest ferdig, og endelig vedtak blir trolig fattet etter at Norge og Sverige har vedtatt sine regelverk.

NÄU sin arbeidsgruppe beskriver nå statusen som 99 prosent like regler, og dette er et svært godet resultat.

Vedlagt følger (Løshundregler sammenligning Norden.pdf) utdrag av selve regelverket med kommentarer på eventuelle forskjeller mellom de 2 landene. Dette anses som en meget viktig informasjon foran RS i NEKF.