Saker til Representantskapsmøte i NEKF, fremmet av Forbundsstyret, er oversendt områdeklubbene

Representantskapsmøte I Norske Elghundklubbers Forbund 2021 er berammet til 24.april 2021 på Gardermoen. Saker som Forbundsstyret ønsker å fremme for RS og kandidater valg er nå oversendt klubbene. Disse sakene skal behandles i områdeklubbenes årsmøter. Link til RS-sakene fremmet av FS og kandidater valg finner du her