Uttalelse fra styret i Telemark Elghundklubb

På grunn av situasjonen rundt Coronautbruddet sendte RS-orfører ut brev til klubbene i April med beskjed om at RS 2020 var avlyst. Diskusjonene rundt denne avgjørelsen endte etterhvert med at 12 områdeklubber gikk sammen om å kreve et ekstraordinært RS. Forbundstyret svarte på dette kravet med å be klubbene trekke kravene mot at det likevel skulle avholdes ordinært RS den 5. September. RS mappa ble sendt ut innen ordinær frist i April uten innstilling i noen RS saker eller innstilling fra valgkomiteen.

Den 10. Juli mottok områdeklubbene i Norske Elghundklubbers Forbund en e-post fra valgkomiteen i NEKF der valgkomiteen skriver; «Basert på den siste tids uro i elghund Norge åpnes det for at områdeklubbene kan fremme nye/andre forslag til valg. Forslag på kandidater til valg må være valgkomiteen i hende innen 31.7.2020

På denne bakgrunn vedtok styret i Telemark Elghundklubb den 28. Juli å sende følgende uttalelse til styret i Norske Elghundklubbers Forbund med kopi til Valgkomiteen NEKF og Lovkomiteen NKK:

På bakgrunn av de siste ukers diskusjon rundt ny valgliste og nye kandidater valg RS i Norske Elghundklubbers Forbund avgir styret i Telemark Elghundklubb følgende uttalelse vedr. valg RS 2020:

Telemark Elghundklubb behandlet RS sak valg RS 2020, tilsendt fra styret i NEKF, i henhold til vedtektene i årsmøte i Telemark Elghundklubb 20.02.2020. Saken er behandlet i årsmøte som sak 8.10.2020. Forslag til kandidater valg fremmet av årsmøte i Telemark Elghundklubb 8.10.2020 er sendt valgkomiteen i NEKF innen fristen 1. Mars. 
FS har bestemt at det skal avholdes ordinært RS 05.09.2020. Det er derved NEKF’s lover paragraf 3.1 som skal følges. Ved avholdelse av et ordinært RS er det RS-saker behandlet i klubbenes årsmøter som RS 2020 skal forholde seg til, innsendt av klubbene innen fristen 1. Mars. Styret i Telemark Elghundklubb har ikke hjemmel for å fravike årsmøtevedtak i sak 8.10.2020. Det må i så fall avholdes et ekstraordinært årsmøte i Telemark Elghundklubb. Det forventes at alle områdeklubber tilsluttet NEKF har den samme lovmalen å forholde seg til i sine vedtekter. Det vil derfor ikke bli fremmet kandidater valg RS 2020 fra styret i Telemark Elghundklubb slik valgkomiteen i NEKF har åpnet for med frist 31.07.2020.
Med hilsenstyret i Telemark Elghundklubbv/Lars Jørgen Lassen, leder